Preview

Трансляционная медицина

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Хазова Е.Л., Шелепова Е.С., Яковлева Н.Ю., Беляева Е.Н., Рябоконь Н.Р., Сосин С.А., Васильева Е.Ю. ДИНАМИКА УРОВНЯ 25-ОН-D В ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ ПРИЕМА 500 МЕ И 4000 МЕ КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛА. Трансляционная медицина. 2016;3(4):27-33. https://doi.org/10.18705/2311-4495-2016-3-4-27-33

For citation:


Khazova E.L., Shelepova E.S., Yakovleva N.Yu., Belyaeva E.N., Ryabokon N.R., Sosin S.A., Vasilieva E.Yu. THE DYNAMICS OF THE LEVEL OF 25-OH-D DURING PREGNANCY WHILE TAKING 500 IU AND 4000 IU KOLEKALTSIFEROL. Translational Medicine. 2016;3(4):27-33. (In Russ.) https://doi.org/10.18705/2311-4495-2016-3-4-27-33

Просмотров: 7009


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2311-4495 (Print)
ISSN 2410-5155 (Online)